Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt in West-Overijssel voor bescherming tegen hoog water en voor voldoende en gezond oppervlaktewater. Dit bereiken we door aandacht voor.

 

 

Veilige dijken.

Het waterschap neemt maatregelen om West-Overijssel te beschermen tegen het gevaar van hoog water en overstromingen. Daarom verbetert en onderhoudt het waterschap de dijken en kaden in zijn werkgebied. Dit  gebied telt 300 grote rivierdijken langs de IJssel, Zwarte Water en Vecht en 220 km kleinere dijken en kaden langs wateren zoals de weteringen in Salland, Mastenbroek en Staphorsterveld. Een bijzondere waterkering is de Balgstuw bij Ramspol. Bij noordwesterstorm op het IJsselmeer beschermt deze opblaasbare waterkering het gebied achter Ramspol tegen overstromingen.

Schoon water
Het waterschap bestrijdt verontreinigingen van het oppervlaktewater en pakt vervuilde waterbodems aan. Negen rioolwaterzuiveringen verspreid over West-Overijssel, zuiveren het afvalwater van huishoudens en industrie.
Dit afvalwater komt vanuit de gemeentelijke riolering via 44 rioolgemalen en

134 km transportleiding uiteindelijk op één van de negen rioolwater-zuiveringen terecht. Hier wordt het afvalwater gezuiverd waarna het schone water in de rivier of kanaal terechtkomt. Het restproduct: zuiveringsslib wordt verwerkt tot compost en gebruikt als brandstof voor energiecentrales.

Voldoende water
Het waterschap zorgt voor een goede aan- en afvoer van oppervlaktewater om wateroverlast, maar ook verdroging tegen te gaan. Een stelsel van water-
gangen, gemalen en stuwen zorgt voor het gewenste waterpeil. Dit vraagt om permanent onderhoud van 4.000 km oevers en watergangen, om het dicht- groeien van watergangen te voorkomen. Om wateroverlast in natte perioden en watertekort in droge perioden op te kunnen opvangen creëert het waterschap stap voor stap meer ruimte voor water. Dit bereiken we door smalle diepe sloten ondieper en breder te maken, waardoor te veel water kan worden opgeslagen en in tijden van droogte water 'op voorraad ' is.

Voor meer informatie kijk op https://www.wdodelta.nl

ACTIVITEITEN AGENDA

door de Duursche Waarden
Fietstocht

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: info@horecahuis.com

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040